Atèka

02/20/2017 by in category Carpon, Fiksimini, Guru with 0 and 8
Home > Karya > Karya Sastra > Carpon > Atèka

Fiksi Mini

Karya : Cucu Unisah

Taun ajaran anyar. Dina hiji mèja belajar numpuk buku tulis nu geus meunang nyampulan. Kantong bulao gambar Robocop disarandèkeun sisi tembok. Kitu deui cepuk kalèng rorobotan nyempod di juru mèja.
Kareungeu aya nu keur nginghak, sihorèng pamupus nu kèlirna dua bulao jeung beureum.
“Rèk naon manèh cicing didieu? Moal kapakè ieuh, indit siah!” Tip-ex nyarèkan bari muncereng.
“Enya barina ogè, ngaheurinan tau …!” Pamupus gaganasan ngajebian.
“Geus atuh karunya, keun waè da masing-masing gè miboga milik sèwang-sèwangan. Heup gandèng ulah dicarèkan waè!” Balpoint ngagebès.
“Atuda harè gènè gètoh masih gosokin badan, guwèh donk mana wangi, praktis lagèh!” Tip-ek embung èlèh.
Brak! Sora panto kamar disada. Pangeusi cepuk jarempè.
“Mamah …! Naon ih gambar Robocop! Pan Rèndi mah hoyong gambar Unions nu sapertos Andri!” Hing ceurik, belewer cepuk dialungkeun, eusina mancawura. Pangeusi cepuk ting jarerit. Tip-ek ngalayang pangluhurna. Prè! … Burial ngotoran lantè.

Dinas Pendidikan Kota Bandung 2017