Anaking

02/20/2017 by in category Carpon, Fiksimini, Guru with 0 and 14
Home > Karya > Karya Sastra > Carpon > Anaking

Fiksi Mini

Karya : Cucu Unisah

Langit béngras, kelas jempling. Barudak suhud ngerjakeun matématika.
Trok-trok-trok! Sora panto, jung nangtung, laju muka tulak.
“Punten bu, tiasa ngawagel waktos sakedap?” Lalaki gandang ngajak sasalaman bari unggeuk.
“Mangga, di ruang guru waé Pa!”
“Tiasa disarengan ku pun anak Kania?” Kuring unggeuk ka hiji budak nu diuk di hareup.
“Kieu bu, abdi badé nyandak pun anak, ngalih sakolana.”
Kerung sajongjonan, can gé dijawab kurunyung hiji awéwé geulis asup bari ngagorowok.
“Papa! Ulah dibawa Si Kania!”
“Kumaha sayah wé! Awéwé bantangul, bisana ukur méakeun duit jeung ngaladog!”
Bati colohok nempo nu paséa bari silih tunjuk. Hing budak ceurik basa leungeuna ditongtak ti ditu ti dieu..
Nu paréa-réa omong beuki rongkah.
“Kania! Sok pilih rék ngiring ka saha?”
Nyah budak tanggah, ngajawab bari sesemekeun
“Hoyong ngiring ka ibu guru …” Gabrug nubruk kana awak.

 

Dinas Pendidikan Kota Bandung 2017